محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

توزیع غذای گرم به مناسبت غدیر دربین افرادنیازمندومددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مددی رئیس بهزیستی گفت به همت خیرین روستای کوه خیاره ازتوابع بخش مرکزی به مناسبت گرامیداشت عیدغدیر،550پرس غذای گرم تهیه وبین مددجویان وافرادنیازمندروستای کوهخیاره توزیع شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه