محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

توزیع غذای گرم بین مددجویان بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مصادف باعیدغذیرخم یکی ازبزرگترین اعیادشیعیان جها ووقایع تاریخ اسلام است .به همین مناسبت 3100پرس غذای گرم توسط بخش مرکزی وروستای کوهخیاره پخت وبین مددجویان بهزیستی ومردم توزیع گردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه