محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جنگ با مواد مخدر، صلح با سلامت جهان است

با آموزش راه کارهای مفید جهت مشاوره افراد دارای اعتیاد و یا خانواده هایشان، اول از هر چیز به سلامتی جامعه خود کمک کرده ایم.
شماره ۰۹۶۲۸ از سوی سازمان بهزیستی، خط ملی رایگان در مشاوره دادن به تمامی افراد در معرض اعتیاد است .

.

پیام:آمنه عوض پور