محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضور رابط سلامت اداره بهزیستی فراشبند دربرنامه آموزشی مراقبت بیماری های واگیر

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند:
در برنامه آموزشی که باهدف مراقبت بیماری های واگیر با اولویت بیماری های فصل بهار وتابستان ویژه رابطین سلامت ادارت در تاریخ ۱۴۰١/۰٣/٣١توسط شبکه بهداشت ودرمان بزگرار گردید رابط سلامت اداره بهزیستی دراین جلسه شرکت نمود.باتوجه به شروع فصل تابستان واحتمال شیوع بیماری تب کنگووضمن تاکید برآشنایی بیشتر بااین بیماری ,به علایم بالینی وراههای پیشگیری از آن پرداخت.
انتها/سمانه قاسمی نژاد