محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|برگزاری توربازدیدازطرحهای اشتغال جامعه هدف بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه همزمان باسراسراستان توربازدیدهمدلی وخدمت دراین شهرستان باهدف بازدیدازتعدادی ازطرحهای اشتغال جامعه هدف ونظارت براستمراراشتغال های ایجادشده ازمحل پرداخت تسهیلات به نمایندگی ازسایرطرحهاباحضورنماینده فرماندار،روسای بانکهای عامل ،رئیس وکارشناسان بهزیستی اجراگردید.دراین بازدیدمددی رئیس بهزیستی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون اعتبارات پرداخت شده درحوزه اشتغال وتقدیرازهمکاری دستگاهها،تعامل بیش ازپیش بانکهارادرراستای تسریع درروندجذب وپرداخت تسهیلات دردست اقدام خواستارشد.