محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خنج/بازدیداز مرکزاقامتی میان مدت ترک اعتیاد نیاز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خنج ، در ادامه نظارت مستمر از مراکز شبانه روزی، با حضور غلامی رئیس اداره و کارشناس پیشگیری از مرکز ترک اعتیاد نیاز خنج بازدید بعمل آمد.
در این بازدید که پیرو بازدید کارشناس دفتر اعتیاد معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس از مرکز بهبودی و بازتوانی افراد وابسته به مصرف مواد نیاز خنج و در راستای پیگیری رفع نواقص ابلاغی پس از موعد تعیین شده اعلامی صورت پذیرفت، از نواقص رفع شده بازدید میدانی صورت گرفت و در خصوص موارد رفع نشده به مرکز تذکرات لازم ارائه گردید. .