محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدارباخانواده های شهدابه مناسبت دهه باشکوه فجردرشهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه رنجبرفرماندارشهرستان ،مددی رئیس بهزیستی وبهادری رئیس بنیادشهیدشهرستان ومسئولین به مناسبت دهه باشکوه فجرازخانواده شهدادرشهرستان خرامه بخش کربال دیدارنمودند ،دراین دیدارازخانواده شهداتجلیل شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه