محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیداربامادران خانواده های شهدادرشهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه یدالهی بخشدارمرکزی ،مددی رئیس بهزیستی ،بهادری رئیس بنیادشهیدشهرستان خرامه وامام جماعت روستاواعضای شورا ازخانواده های شهیدعلیزاده وانصاری واقع درروستای کوهخیاره دیدارنمود دراین دیدارازمادران شهیدتجلیل شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه