دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

روزشمار ؛گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت

چهارشنبه۱۴۰۰/۰۹/۱۰

افراد دارای معلولیت
مشارکت فراگیر و پایدار