دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

روز دانشجو مبارک

دانشجو با امید پیوند بسته است،با امید به فردا دانشجو شده است
با نور امید
آمده است تا تاریکی فردا را با نور دانش روشن کند

قدم هایت سبز و دلت پر امید

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس