دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

روز شمار,گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت

سه شنبه 1400.09.09

تکریم افراد دارای معلولیت در جامعه اخلاق مدار