محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان|شروع به کار مرکز غربالگری شنوایی نوزادان

با رایزنی های صورت گرفته توسط سرپرست اداره بهزیستی سپیدان و کارشناس پیشگیری جهت سهولت غربالگری شنوایی نوزادان مرکز شنوایی سنجی با حضور کارشناس شنوایی شناسی آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

با تعامل و همکاری مناسب با ریاست شبکه بهداشت سپیدان مکان مورد تایید جهت غربالگری شنوایی نوزادان توسط این شبکه در اختیار اداره بهزیستی قرار داده شد. این مهم با تلاش های سرپرست اداره بهزیستی و کارشناس پیشگیری طبق مکاتبات با معاونت پیشگیری بوده و جهت کمک به ارباب رجوع حائز اهمیت می باشد.