محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| بازدید از مراکز مثبت زندگی اداره بهزیستی سپیدان

بازدید از مراکز مثبت زندگی اداره بهزیستی سپیدان توسط کارشناس مراکز مثبت زندگی و کارشناس پیشگیری انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:به منظور تعامل هر چه بهتر اداره بهزیستی و مراکز مثبت زندگی و رفع نقایص احتمالی و پیگیری مسائل مددجویان بازدید سرزده انجام شد، صالحی و امینی کارشناس مراکز مثبت زندگی و پیشگیری در پایان جهت بهبود کار مراکز پیشنهاداتی را ارائه دادند.