محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | بازدید کمیته شهرستانی از مراکز مثبت زندگی

با حضور اعضای کمیته شهرستان از ۲ مرکز مثبت زندگی شهرستان سپیدان بازدید صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

بازدید ها از مرکز مثبت زندگی کد ۲۱۴۹۲ روستای رودبال و مرکز مثبت زندگی کد ۷۲۹ شهر اردکان صورت گرفت و آیتم های ضروری طبق چک لیست های ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت، همچنین جهت تعامل اداری بهتر و پیشبرد اهداف، نکات لازم ارائه شد.