محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| یکشنبه های تعاملی اداره بهزیستی شهرستان سپیدان


در ادامه جلسات منظم یکشنبه های تعاملی، جلسه ای با حضور سرپرست اداره بهزیستی، کارشناسان تخصصی حوزه های اداره و مسئولین فنی مراکز در دفتر ریاست بهزیستی سپیدان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
در این جلسه جهت تعامل بهتر بهزیستی و مراکز مثبت زندگی و آشنایی بیشتر با وظایف نکات لازم بیان گردید. همچنین با حضور کارشناسان اداره جهت پیشبرد بهتر اهداف و رفع نقاط ضعف پرسش و پاسخ شکل گرفت و جهت ارزیابی اصولی مراکز مثبت زندگی مصوبات جلسه مکتوب گردید.