محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-اجرای همزمان برنامه رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی در بهزیستی فارس در بستر استقرار میزارتباطات مردمی

برنامه رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی همزمان در ادارات بهزیستی شهرستان های فارس در بستر میز ارتباطات مردمی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، برنامه همزمان رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی در بهزیستی فارس در بستر میز ارتباطات مردمی باحضور فاطمه رضائیان رئیس و کارشناسان و مددکاران حوزه های تخصصی ، روسای کمیته امداد امام خمینی (ره) ، ادارات برق ، آبفا ، گاز ، کارشناس راه و شهرسازی ، خیرین شهرستان در اداره بهزیستی برگزار شد. دراین برنامه ، رئیس ، کارشناسان و مددکاران اداره بهزیستی و مسئولین ضمن دیدار چهره به چهره با تعدادی از گروه های هدف ، مشکلات آنها را بررسی و جهت رفع آنها به حوزه های تخصصی ارجاع داده شدند . همچنین گزارش این برنامه برای رسیدگی بیشتر توسط مددکاران در میزخدمت سامانه الکترونیکی خدمات بهزیستی کشور ثبت گردید./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا