محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-بازدید دادیار شعبه دوم دادگستری و همراهانش از مرکز اورژانس اجتماعی

صفری زاده دادیار شعبه دوم دادیاری دادگستری شهرستان فسا و همراهانش از مرکز اورژانس اجتماعی بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، صفری زاده دادیار شعبه دوم دادگستری و همراهانش در حضور فاطمه رضائیان از مرکز اورژانس اجتماعی بازدید کردند. در این بازدید ، ابتدا رضائیان به معرفی دفاتر مختلف و وظایف هر یک از دفاتر اورژانس اجتماعی پرداخت . در ادامه به مسائل و چالش های بین بخشی در خصوص پذیرش کیس های واحد نگهداری موقت مرکز مداخله ، راهکارها و دستورالعمل های موجود و پیشنهاد های کاربردی و موثر همچنین هم اندیشی در خصوص همکاری های لازم به مواردی اشاره شد ./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا