محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-بازدید

بازدید معاون و کارشناس مراکز مثبت زندگی اداره بهزیستی شهرستان فسا از مرکز مثبت زندگی کد۱۹۱۱ در حین اجرای طرح پویش ملی سلامت

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، معاون و کارشناس مراکز مثبت زندگی از مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد ۱۹۱۱ تحت نظارت این اداره در حین اجرای طرح پویش ملی سلامت که با همکاری شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرا بود ، بازدید کردند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا