محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-جلسه آموزشی توجیهی ویژه مراکز مثبت زندگی

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی دستورالعمل های جامع حمایتی امور اجتماعی ویژه مددکاران بخش دولتی و مراکز مثبت زندگی بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا، جلسه آموزش توجیهی دستورالعمل های جامع حمایتی امور اجتماعی با حضور کارشناس امور اجتماعی ، مددکاران اجتماعی اداره بهزیستی و مراکز مثبت زندگی تحت نظارت در سالن آموزشی شهید فیاض بخش این اداره برگزار شد. در این جلسه آموزشی ، تمامی بندهای اجرایی دستورالعمل جامع حمایتی امور اجتماعی و نحوه تکمیل فرم ها آموزش داده شد . در پایان این جلسه به ابهامات و سوالات حاضرین پاسخ داده شد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا