محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-میزخدمت-خانه محبت-کارت هدیه

برگزاری میزخدمت در اداره بهزیستی شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، برنامه میزخدمت در راستای پاسخگویی ،بررسی و پیگیری نیازهای گروه های هدف ، با حضور فاطمه رضائیان رئیس و معاون اداره بهزیستی و گروههای هدف ، در این اداره برگزار شد. در این میز خدمت که مربی و دو تن از فرزندان خانه محبت که یکی از آنها دارای معلولیت بود حضور داشتند ، ضمن بررسی وضعیت جسمی ، روحی و روانی ، همچنین وضعیت تحصیلی شان توسط رئیس و معاون اداره ، با اهدای کارت هدیه از آنها حمایت شد ./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا