محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

غربالگری شنوایی نوزادان، شنوایی حق مسلم هرکودک

به مناسبت هفته بهزیستی، خدمات رفاهی هرچه بیشتر به جامعه هدف، شنوایی سنجی نوزادان سه شنبه مورخ1401/4/28 به صورت رایگان انجام شد.