محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراخوان تاسیس مراکز توانبخشی روزانه و شبانه روزی افراد دارای معلولیت

نظر به نیازجامعه هدف استان فارس متقاضیان واجد شرایط تاسیس مراکز توانبخشی (آموزشی,توانپزشکی,اجتماعی) و شبانه روزی افراد دارای معلولیت (ذهنی,جسمی حرکتی, سالمندان و بیماران روانی مزمن) می توانند به معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس به آدرس چهار راه هوابرد,نبش خیابان شهید اعتمادی مراجعه نمایند.

لیست مراکز مورد نیاز جهت تاسیس:

-مرکز توانبخشـی(آموزشـی،توانپزشکی،اجتماعی) و شبانه روزی افراد دارای اختلال هوشی رشدی(معلولان ذهنی) -(زیر 14 سال(یک مرکز)

2-مرکز توانبخشـی(آموزشـی،توانپزشکی،اجتماعی) و شبانه روزی افراد دارای اختلال هوشی رشدی(معلولان ذهنی)بالای14 سال-(دختر و پسر 4 مرکز)

3-مرکز توانبخشـی(آموزشـی،توانپزشکی،اجتماعی) و پیگیری درمان بیماران روانی مزمن-شبانه روزی-(زن و مرد-4 مرکز)

4-مرکز توانبخشـی(آموزشـی،توانپزشکی،اجتماعی) و مراقبتی شبانه روزی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی بالای14سال-(زن ومرد-2 مرکز)

5-مرکز توانبخشـی(آموزشـی،توانپزشکی،اجتماعی) ومراقبتی شبانه روزی سالمندان-(زن ومرد-3 مرکز)

6-خانه توانبخشـی(آموزشـی،توانپزشکی،اجتماعی) و شبانه روزی افراد دارای اختلال هوشی رشدی بالای14 سال-( دختر و پسر-4خانه)