محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|بازدید از منزل ۳مددجوی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند،مددکار حوزه اموراجتماعی۸ ومددکار مرکز مثبت زندگی کد ۸۴۲این اداره از منزل ۳ مددجوی تحت پوشش بازدید نمودند. در این بازدید ضمن بررسی وضعیت عمومی مددجویان، راهکارهای لازم در خصوص بهبود کیفیت زندگی به ایشان ارائه گردید وسپس به مناسبت رحلت پیامبر (ص),امام حسن (ع) وامام رضا (ع)بسته های غذایی بین آنان توزیع گردید.