محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|حضور تیم تخصصی کارشناسان در شهر دهرم شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند, تیم تخصصی کارشناسان استانی وشهرستانی سازمان بهزیستی در محله تحت پوشش برنامه CBR شهر دهرم با هدف بررسی ورفع مشکلات جامعه هدف سازمان بهزیستی
مورخ ۱۴۰۲/۰۴/١٧ باهمکاری بخشداری وشورای شهر دهرم حضور یافتند. که دراین برنامه جامعه هدف بصورت آزاد ودیدار چهره به چهره با کارشناسان اداره کل مسائل ومشکلات خود را عنوان وکارشناسناسان اقدام به بررسی ورفع وپیگیری آنها نمودند.