محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/بازدید رییس وکارشناسان امور اجتماعی از مراکز مثبت زندگی تحت نظارت اداره بهزیستی فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند,رییس وکارشناسان امور اجتماعی
پیرو جلسه آموزشی در خصوص نحوه تکمیل پرسشنامه توانمندی زنان سرپرست خانوار از مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی بازدید نمودند وروند کار پرسنل مراکز را بررسی وبه سوالات آنان پاسخ وراهنمایی های لازم داده شد.