محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/بازدید کارشناس مسئول امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس از مرکز مجری طرح غربالگری بینایی سنجی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند,کارشناس مسئول امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس از مرکز مجری طرح غربالگری بینایی سنجی مرکز مثبت زندگی کد ۸۰۴ این شهرستان بازدید نمود وتمامی موارد و فعالیت انجام شده در زمینه غربالگری کودکان ۳الی ۶ سال وثبت درسامانه و… را بررسی نمود./سمانه قاسمی نژاد