محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد در شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر همایش پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر والدین آگاه، فرزندان ایمن جهت کارشناسان پیشگیری، رابطین سلامت و رابطین امور بانوان در ادارات ، مسئولین گروه های اجتماع محور محلی و مشاورین و مددکاران شاغل در مراکز تحت نظارت بهزیستی و نیز مدرسین دانشگاه آزاد و پیام نور با همکاری بهزیستی، فرمانداری و با اعزام مدرس از طرف پالایشگاه گاز آغار دالان برگزارشد.رییس بهزیستی شهرستان هدف از برگزاری این همایش را آگاهسازی متخصصان و کارشناسان عنوان نمود و فرماندار شهرستان نیز ضمن تقدیر از اهتمام مسئولین بهزیستی و پالایشگاه در برگزاری این همایش، بیان کرد هدف از برگزاری برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر کنترل اعتیاد و انجام اقدامات پیشگیرانه می باشد و همانطور که مقام معظم رهبری بیان نمودند یکی از عوامل اساسی که ضد نشاط اجتماعی جوانان عمل می کند مواد مخدر است و همه ما باید در برابر اعتیاد بایستیم که اینکار جهاد بزرگ و حرکت عمیق می خواهد.
دکتر پارسایی مدرس این همایش نیز با تاکید بر سه بعد پیشگیری، آگاهی والدین و فرزند ایمن و نیز پیامد های آموزش و آگاهسازی خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد، سه عامل اساسی دردسترس بودن، پاسخگو بودن و حمایت کننده بودن خانواده را عامل اساسی در ایجاد امنیت روانی و دلبستگی ایمن در فرزندان بیان کرد.