محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|بازدیدازمراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد

به منظوربررسی عملکردوکیفیت خدمات رسانی مرکزمثبت زندگی کدهفتادوشش هشتادوپنج شهرستان فیروزآبادبامدیریت عباسی،این مرکزموردبازدیدرئیس وکارشناسان اداره بهزیستی قرارگرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین بازدیدکه توسط پورآقایی رئیس اداره بهزیستی باهمراهی مظفری کارشناس مراکزغیردولتی صورت گرفت عملکردمرکزیادشده درتمامی زمینه ها موردبررسی وارزیابی قرارگرفته ودرمواردلازم راهنمایی موردنیازانجام شد./انتهامرتضوی