محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|بازدیدازمرکزغربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران شهرستان فیروزآباد

به منظوربررسی عملکرد مرکزغربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران شهرستان فیروزآباد؛پورآقایی رئیس اداره بهزیستی به همراه آزادی کارشناس دفترپیشگیری ازمعلولیتهای اداره بهزیستی ازاین مرکزبازدیدنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین بازدیدکلیه نکات مربوط به عملکرداین مرکزشنوایی بامدیریت عزیزی موردارزیابی قرارگرفت ؛پورآقایی رئیس اداره بهزیستی ضمن بازدیدبااهدای لوح تقدیراززحمات مدیرمرکزتقدیرنمود./انتهامرتضوی