محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری اولین جلسه ستادهماهنگی وپیگیری مناسب سازی وجلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان فیروزآباددرسال جاری

باحضور اعضاء مرتبط از ارگانهای مختلف، اولین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی و همچنین جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان فیروزآباددرسال جاری به صورت جداگانه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ،در این جلسات ضمن بررسی مصوبات جلسات قبل و ارائه گزارش عملکردتوسط اعضاء شرکت کننده در جلسه ،مواردی به عنوان مصوبه جدید جهت اجرا مورد تایید اعضاء قرار گرفت.پیگیری بحث مناسب سازی محورپابلوت شهرستان،داروخانه هاومجتمع های تجاری ،حضوراعضای ثابت  همه دستگاههای مرتبط درجلسات ،تشکیل جلسه اختصاصی باشهردارباموضوع هزینه کردبهینه اعتبارات عمرانی شهرداری درراستای مناسب سازی معابروپیاده روها،استفاده ازظرفیت حسینیه های شهرستان جهت استفاده کانون جهاندیدگان ازمصوبات این جلسات بود /انتهامرتضوی