محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه آموزشی آگاهسازی پیشگیری ازخودکشی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت هفته پیشگیری ازخودکشی باهمکاری دفترپیشگیری ازآسیبهای بهزیستی فیروزآباد،فرمانداری وبخشداری شهرستان وهمچنین واحداورژانس اجتماعی بهزیستی جلسه آموزشی آگاهسازی پیشگیری ازخودکشی جهت دهیاران بخش مرکزی شهرستان فیروزآبادبرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین جلسه آموزشی که باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی،کشتکارکارشناس مسئول واحداورژانس اجتماعی، قاسمی بخشداربخش مرکزی وتعداد30نفرازدهیاران درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید،ابراهیم قانعی خومدیرداخلی اورژانس بهزیستی فیروزآبادبه عنوان مدرس ،مطالب گسترده ای رادررابطه باموضوع پیشگیری ازخودکشی بیان نمود.لازم به ذکراست که قراراست دهیاران شرکت کننده دردوره نیزبه منظورافزایش سطح اطلاعات عمومی مردم اقدام به برگزاری دوره های مشابه درروستاهای حوزه تحت نظارت خودنمایند./انتهامرتضوی