محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه آموزشی با موضوع معرفی شرح وظایف اورژانس اجتماعی و مهارت همسرداری در روستای منارویه شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت هفته بهزیستی وباهمکاری مسئول توانبخشی مبتنی برجامعه روستای منارویه وهمچنین واحداورژانس اجتماعی بهزیستی، جلسه آموزشی با موضوع معرفی خدمات واحد اورژانس اجتماعی و همچنین مهارت همسرداری جهت بانوان روستای منارویه  فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین دوره آموزشی که صغری برجی کارشناس واحداورژانس اجتماعی امرتدریس دردوره رابه عهده داشت اصول مربوط با موضوع دوره آموزشی برای بانوان شرکت کننده دردوره که حدودپانزده نفربودند به صورت کامل توضیح داده شد./انتهامرتضوی