محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه آموزشی ومشورتی با سه عنوان اشتغال ،مناسب سازی وفرزند پذیری دراداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

باتوجه به لزوم بروزرسانی اطلاعات همکاران درحوزه های مختلف مربوط به سازمان بهزیستی واجرای  دستورالعملهای ابلاغی به ویژه مواردجدید ،جلسه تعاملی وآموزشی باسه عنوان اشتغال ،مناسب سازی وفرزندخوانده پذیری دراداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد؛دراین جلسه که باحضورکارشناسان ومددکاران ستاداداره درحوزه های مختلف بهزیستی ،مدیران ومددکاران مراکزمثبت زندگی تحت نظارت درمحل سالن کنفرانس اداره بهزیستی برگزارگردیددرخصوص مواردمختلفی ازجمله توجیه دستورالعملهای جدیدمربوط به حوزه اشتغال ،بیمه ،مناسب سازی ساختمانهای مراکزتحت نظارت ودستورالعملهای مربوط به حوزه شبه خانواده  آموزشهای لازم توسط فیروزی کارشناس واحداشتغال ،رستمی کارشناس امورتوانبخشی،کشتکارکارشناس واحدشبه خانواده ومرتضوی کارشناس مناسب سازی شهرستان ارائه گردیده وبه سوالات حاضرین درجلسه پاسخ داده شد./انتهامرتضوی