محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری ازHIVدرمرکزاقامتی میان مدت راه نجات فردای سبزفیروزآبادبامدیریت فاضلی.

به منظورپیشگیری ازبیماری HIVوباهمکاری کارکنان خانه بهداشت روستای جوکان ،جلسه آموزشی پیشگیری ازHIVدرمرکزاقامتی میان مدت راه نجات فردای سبزروستای جوکان فیروزآبادبامدیریت فاضلی برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه آموزشی کلیه اصول پیشگیری ازبیماری ایدزجهت رهجویان توضیح داده شدودرپایان ازایشان تست HIVگرفته شد./انتهامرتضوی