محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه بامسئولین راه وشهرسازی  شهرستان فیروزآباددرراستای مناسب سازی پرژه مسکن ملی دراین شهرستان

باهدف بررسی وتبادل نظر به منظورمرتفع نمودن مشکلات موجوددربحث مناسب سازی پروژه مسکن ملی شهرستان، پورآقایی رئیس اداره بهزیستی ضمن حضوردراداره راه وشهرسازی درجلسه ای که به همین منظورباحضورمسئولین امردراداره راه وشهرسازی شهرستان برگزارشده بودشرکت نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه ضمن تبادل نظردرخصوص موضوع مناسب سازی پروژه مذکور،رئیس اداره راه وشهرسازی به منظوررفع مشکلات موجودقول مساعدت وهمکاری داد./انتهامرتضوی