محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه تعاملی بامراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد.

به منظوربحث وتبادل نظردرخصوص مسائل مربوط مراکزتحت نظارت وحسب دستورمدیرمحترم روابط عمومی بهزیستی فارس درخصوص برگزاری جلسات تعاملی بامراکزتحت نظارت درروزهای یکشنبه ،درتاریخ بیست وششم شهریورماه سال جاری جلسه ای بامسئولین مرکزتوانبخشی وحرفه آموزی روزانه تابش درمحل دفترمدیریت بهزیستی فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه که باحضورپورآقایی رئیس بهزیستی فیروزآباد،مظفری کارشناس مراکزغیردولتی ،طاهری وفخرالدینی صاحب امتیازومسئول فنی مرکزتابش برگزارگردید، طاهری صاحب امتیاز مرکز  به بیان دیدگاه و مسائل و مشکلات و چالش های مرکز پرداخت و سپس پورآقایی رئیس اداره اظهار داشت با توجه به اینکه مرکز تابش یکی از مراکز نو پای تحت نظارت میباشد وعملکرد آن بر اساس گزارشات واصله همکاران رضایت بخش بوده است انشالله درآینده نیزدر فضای تعاملی با اداره درراستای ارائه خدمات به گروههای هدف مانندگذشته به نحومطلوب انجام وظیفه نمایند./انتهامرتضوی