محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی سفرریاست جمهوردربهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به منظورهماهنگی جهت اجرای برنامه های مربوط به سفرریاست محترم ریاست جمهوردربخشهای مختلف اداره بهزیستی ومراکزتحت نظارت جلسه کمیته برنامه ریزی دربهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه که باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،مسئولین واحدهای مختلف درحوزه های مختلف،روابط عمومی، اموراجتماعی ،توانبخشی ،پیشگیری ،مراکزغیردولتی واورژانس اجتماعی درمحل دفترمدیریت این اداره برگزارگردیدتمامی برنامه هاجهت اجرا مرورگردیده ومسئولیت هرکارشناس دراین برنامه موردتاکیدریاست اداره قرارگرفت./انتهامرتضوی