محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری مراسم گرامیداشت روزجهانی کودک وروزپست درمراکزتحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت روزجهانی کودک وروزپست مراسمی درمراکزتحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد:مراسمی که به مناسبت روزجهانی کودک درمرکز روزانه توانبخشی لاله ولادن برگزارشد،حرفه آموزان این مرکزضمن اجرای برنامه های شاددراین روزازجمله مراسم تئاتروبرگزاری جشن ساعات شادی راسپری نمودند.همچنین به مناسبت گرامیداشت روزپست درمرکزحرفه آموزی دخترانه شفق بااجرای برنامه های نمایشی حرفه آموزان مرکزباعملکرداین اداره آشناشدند./انتهامرتضوی