محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|به مناسبت دهه پرفروغ فجربازی فوتسال دوستانه خانه های کودکان ونوجوانان مهرکوثرفیروزآبادوخانه کودکان ونوجوانان علی ابن ابیطالب علیه السلام شهرستان جهرم برگزارگردید.

به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجروبه منظورایجادفضایی شادوصمیمی بین فرزندان مقیم مراکزبهزیستی بازی فوتسال دوستانه خانه های کودکان ونوجوانان مهرکوثرفیروزآبادوخانه کودکان ونوجوانان علی ابن ابیطالب علیه السلام شهرستان جهرم برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،این بازی دوستانه که باهماهنگی صورت گرفته بین دوشهرستان وبهزیستی فارس وبه میزبانی بهزیستی شهرستان جهرم  وهمراهی کارشناسان شبه خانواده بهزیستی شهرستانها ومدیران وهیات امنای مراکزانجام شد،فرزندان مقیم مراکزیادشده بابرگزاری مسابقه ای دوستانه ساعات شادی راسپری نمودند./انتهامرتضوی