محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|تهیه وتوزیع لوازم التحریربین گروههای هدف تحت پوشش مراکزمثبت زندگی فیروزآباد.

به مناسبت فرارسیدن مهرماه وایام سال تحصیلی جدیدوبامشارکت مراکزمثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی فیروزآباد،تعدادهفتادوچهاربسته لوازم التحریربه ارزش صدوده میلیون ریال تهیه وبین گروههای هدف تحت پوشش توزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،این بسته هاکه بامشارکت سه مرکزمثبت زندگی کدهشتادوهشت هشتادوسه بامدیریت رضائی ،هشتادوسه نودوشش بامدیریت پالیزدان وکددوارده سی وهشت بامدیریت محیط تهیه گردیده بودبین گروههای هدف مراکزیادشده توزیع شد./انتهامرتضوی