محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|جلسه کمیته اشتغال واحدتوانبخشی بهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به منظوربررسی پرونده متقاضیان وام اشتغالزایی درواحدتوانبخشی ،کمیته اشتغال بهزیستی فیروزآبادبرگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه که باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،فیروزی کارشناس اشتغال ، رستمی مسئول توانبخشی ومددکاران این واحد برگزارگردید.تعدادشصت پرونده موردبحث وبررسی قرارگرفت ./انتهامرتضوی