محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|کتابخانه ویژه خانه کودکان ونوجوانان فاطمه الزهرا(س)شهرستان فیروزآبادافتتاح گردید

باهدف ترویج فرهنگ کتابخوانی بین فرزندان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی ودرراستای اجرای بندشانزده مصوبات اولین جلسه شورای اداری اداره کل بهزیستی فارس دراردیبهشت سال جاری کتابخانه ویژه خانه کودکان ونوجوانان فاطمه الزهرا(س) شهرستان فیروزآبادافتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،به همت خیرین وبامشارکت مبلغی بیش ازدویست میلیون ریال توسط ایشان ،کتابخانه مرکز فاطمه الزهرا(س) شهرستان فیروزآبادطی مراسمی باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی،عشقی رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان،هیات امنا،مدیر،کارکنان وفرزندان مقیم مرکزفاطمه الزهرا (س) افتتاح گردید.رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان دراین مراسم ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص اثرات مثبت مطالعه کتب غیردرسی درکنارکتابهای درسی جهت فرزندان درخصوص تامین کتابهای مناسب این گروه سنی واهدابه کتابخانه مرکزقول همکاری داد.انتهامرتضوی