محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/افتتاحیه طرح مانا(مشارکت اجتماعی نوجوانان)درشهرستان فیروزآبادانجام شد.

باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی،خیرخواهی کارشناس دفترپیشگیری ازآسیبهای واحدپیشگیری ،قانعی مدیرمرکزمثبت زندگی کدهفتادونه هشتادودو وکارکنان این اداره وتعدادی ازوالدین ونوجوانان مشارکت کننده درطرح درمحل سالن اجتماعات اداره بهزیستی برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین طرح که قراراست درمناطق شهری وروستایی شهرستان فیروزآبادجهت نوجوانان سیزده تاهجده سال باهدف کاهش آسیبهای اجتماعی وافزایش توانمندی نوجوانان درپیشگیری ازآسیبهابرگزارگردد،مدیروکارکنان مرکز مثبت زندگی کدهفتادونه هشتادودو اداره بهزیستی به عنوان مجری طرح طی بیست وشش جلسه آموزشی جهت نوجوانان مشارکت کننده درطرح به ایشان آموزش خواهنددادکه چگونه مطالبه گری کنند،چگونه بتوانندبه صورت گروهی کارکنندودرنهایت فردی مستقل باشندکه بتوانندباآسیبهای اجتماعی مقابله کنند./انتهامرتضوی