محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدیدازمراکزتحت نظارت

به منظوربررسی وضعیت خدمت رسانی مراکزتحت نظارت به گروههای هدف ،درخارج ازساعت اداری عملکردمرکزاقامتی میان مدت راه نجات فردای سبزموردبازدیدرئیس وکارشناسان اداره بهزیستی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،پورآقایی رئیس اداره بهزیستی باهمراهی امیدی وخانزاده کارشناسان این اداره درساعت شانزده عصربه منظورارزیابی نحوه خدمات رسانی به بیماران مقیم مرکز،ازمرکزاقامتی میان مدت راه نجات فردای سبز بازدیدنمودند.دراین بازدیدضمن بررسی عملکرددرزمینه های مختلف ،بازدیدکنندگان بابیماران مرکزدیدارنموده ودغدغه های ایشان رااززبان خودشان شنیدند./انتهامرتضوی