محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدیدشبانه وسرزده ازعملکردمراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد.

به منظوربررسی نحوه وکیفیت خدمات رسانی به گروههای هدف تحت پوشش  احمدپورآقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبه همراه حامدمظفری کارشناس مراکزغیردولتی این اداره به صورت شبانه وسرزده ازمراکزاقامتی میان مدت دلهای صبوربامدیریت نسیمی ومرکزامیدرهایی بامدیریت روابازدیدنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد.دراین بازدیدها عملکردمراکزیادشده درزمینه های مختلف ازجمله نحوه پرونده سازی ،ارائه خدمات روانشناسی ومددکاری،بهداشت مراکز،وضعیت تغذیه رهجویان و…موردبررسی قرارگرفته وضمن ملاقات بارهجویان مقیم مرکزمشکلات ایشان رااززبان خودشان شنیده ودرمواردموردنیازراهنمایی های لازم ارائه گردید ./انتهامرتضوی