محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری ازخودکشی درمرکزمثبت زندگی کدهشتادوسه نودوشش تحت نظارت بهزیستی فیروزآباد.

به مناسبت هفته پیشگیری ازخودکشی ،مرکزمثبت زندگی کدهشتادوسه نودوشش تحت نظارت بهزیستی فیروزآباداقدام به برگزاری جلسه ای درهمین راستانمود.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین جلسه که باهمکاری مرکزیادشده وواحداورژتنس اجتماعی شهرستان برگزارگردیدوتعدادبیست نفراززنان دارای فرزندتحت پوشش حضورداشتند،ابراهیم قانعی خومسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی فیروزآبادبه عنوان مدرس دوره مطالب آموزشی مرتبط گسترده ای راجهت حاضرین بیان نمود./انتهامرتضوی