محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه برنامه ریزی هفته پیشگیری ازخودکشی دربهزیستی فیروزآباد.

به مناسبت فرارسیدن هفته پیشگیری ازخودکشی،جلسه برنامه ریزی وهماهنگی جهت اجرای برنامه های مناسب بااین هفته درمحل دفترمدیریت اداره بهزیستی فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه که باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی،کارکنان واحداورژانس اجتماعی ،کشتکاروخیرخواهی کارشناسان مسئول واحداورژانس اجتماعی ودفترپیشگیری ازآسیبهای بهزیستی شهرستان برگزارگردید.تمامی برنامه های پیشنهادی بررسی گردیده وتعدادی ازبرنامه هابه عنوان برنامه های مصوب موردتاییدحاضرین قرارگرفت./انتهامرتضوی