محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه تعاملی دربهزیستی شهرستان فیروزآباد

به منظورهم اندیشی درخصوص برخی ازعملکردهای بهزیستی فیروزآبادجلسه تعاملی درمحل دفترمدیریت بهزیستی فیروزآبادبرگزارگردید .

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه تعاملی که باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی وتعدادی ازکارشناسان حوزه های مختلف این اداره وهمچنین بنایی مسئول مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمندبرگزارگردیددرخصوص مسائل مختلف اداری گفتگوگردیده ومواردی به عنوان صورتجلسه جهت اجرا موردتاییدحاضرین قرارگرفت./انتهامرتضوی