محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری دوره آموزشی اطفاءحریق  به مناسبت هفته پدافندغیرعامل دراداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد

به مناسبت هفته پدافندغیرعامل دوره اطفاءحریق درمحل اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،در این دوره آموزشی که باحضورکلیه کارکنان اداره بهزیستی ،واحداورژانس اجتماعی ومراکزتحت نظارت درمحل اداره بهزیستی برگزارگردید ،الهی وعشقی ازکارشناسان آتشنشانی شهرستان فیروزآباد به عنوان مدرس مطالب گسترده ای رادرارتباط باموضوع جلسه به صورت تئوری برای حاضرین بیان نمودند.پس ازآن نیزبه صورت عملی شیوه اطفاءحریق آموزش داده شد./انتهامرتضوی