محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری مراسم تجلیل ازمددکاران مراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد

به مناسبت میلادباسعادت حضرت علی علیه السلام مدیران مراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآبادطی برگزاری مراسمی ازمددکاران شاغل درمراکزخودتقدیرنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،مراکزمثبت زندگی بامدیریت قانعی ،محیط وپالیزدان ضمن برگزاری مراسمی دراین مراکزبااهداءلوح تقدیروهدایای تهیه شده اززحمات مددکاران شاغل در مراکزخودتقدیرنمودند.همچنین به همین مناسبت مدیرمرکزمثبت زندگی کد1238بامدیریت محیط ضمن دیدارباپورآقائی رئیس اداره بهزیستی اززحمات ایشان وپرسنل این اداره تقدیرنمود/انتهامرتضوی